Algemene verkoopvoorwaarden

Pakketreizen, verblijf, huur van accommodatie en andere diensten (hierna de ‘Diensten’) die beschikbaar zijn op de website www.travelski.com (‘Website’) worden aangeboden aan niet-professionele klanten (‘Klant(en)’) door:

TRAVELFACTORY SAS, vennootschap naar Frans recht, met een kapitaal van € 127.915,80
Hoofdkantoor: 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy
Contact: tel.: 01 73 29 20 21; e-mail: support.clients@travelski.com
Intracommunautair btw-nummer: FR 16 414520254, APE Code 7911Z
Handelsregister Nanterre nummer 414 520 254
In Frankrijk geregistreerd als reisbureau en touroperator onder nr. IM 092110042 (Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours)
Financiële waarborg bij: L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, 15 avenue Carnot, 75017 Parijs
Lid van de Syndicat National des Agences de Voyages, 15, place du Général Catroux, 75017 Parijs
Verzekeraar Beroepsaansprakelijkheid: Allianz IARD voor lichamelijke, materiële en immateriële schade voortvloeiend uit de beroepsactiviteit, voor een bedrag van € 20.000.000 per schadegeval en per verzekeringsjaar, polisnr. 86 351 239.

ARTIKEL 1. PRECONTRACTUELE INFORMATIE/ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1.1 Precontractuele informatie
De Klant wordt meegedeeld dat hij de Diensten die op de Website worden aangeboden kan kopen, als losse reisdienst of als toeristische pakketreis, en de bijbehorende rechten geniet zoals opgesomd in het formulier dat toegankelijk is vóór betaling en dat ook wordt weergegeven in Artikel 18 van deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de ‘AVV’). Benadrukt wordt dat de informatie op de Website en de samenvatting van de Bestelling, aangevuld met deze AVV, samen de voorafgaande informatie vormt zoals voorzien in artikel R211-4 van het Frans Toerismewetboek. Dientengevolge erkent de Klant dat hem de precontractuele informatie uit de Richtlijn Pakketreizen en alle informatie genoemd in artikel R.211-4 van het Frans Toerismewetboek, voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling en aan het sluiten van de overeenkomst, op een duidelijke en begrijpelijke manier is meegedeeld, en met name de volgende informatie: 
• bestemming, essentiële kenmerken, toeristische categorie van de accommodatie, 
• totale prijs van de reis en betaalwijzen, 
• annuleringsvoorwaarden, 
• diensten en maaltijden die zijn inbegrepen bij de reis, 
• de mogelijkheid om een verzekeringscontract af te sluiten dat in bepaalde gevallen de annuleringskosten dekt. 

1.2 AVV 
Elke Bestelling van Diensten gedaan bij TRAVELFACTORY impliceert het aanvaarden van deze AVV, hetgeen de Klant erkent en uitdrukkelijk aanvaardt. Deze AVV zijn van kracht vanaf 30 januari 2019 en zijn van toepassing gedurende de gehele periode dat zij online staan op de Website www.travelski.com. Zij kunnen op elk moment worden gewijzigd en/of aangevuld door TRAVELFACTORY. Benadrukt wordt dat de toepasbare AVV de op het moment van de Bestelling van kracht zijnde AVV zijn. Voor deze AVV betekent ‘toeristische pakketreis’ in de zin van artikel L 211-2 van het Frans Toerismewetboek de combinatie van ten minste twee verschillende types reisdiensten voor dezelfde reis of hetzelfde vakantieverblijf, met een duur van meer dan vierentwintig uur en waarin een overnachting is begrepen, als deze diensten:
1. door TRAVELFACTORY zijn gecombineerd voordat een unieke overeenkomst voor al deze diensten gesloten werd;
2. worden gekocht bij één enkel verkooppunt en gekozen voordat de reiziger aanvaardt te betalen; 
3. worden voorgesteld, verkocht of gefactureerd tegen een all-inclusiveprijs of een totaalprijs;
4. worden aangekondigd of verkocht onder de benaming ‘pakketreis’ of een gelijksoortige benaming. 

ARTIKEL 2. PRIJSOPGAVE/BESTELLING

2.1 Prijsopgave/Bestelling
De Klant kan zijn reservering doen of zijn prijsopgave laten maken bij TRAVELFACTORY: 
• op de Website www.travelski.com, of 
• telefonisch bij het callcenter op 020 71 185 70 (in Nederland) of 0800 26073 (in Vlaanderen) van maandag t/m vrijdag van 9:00-18:00 u. (in het Nederlands), op zaterdag van 10:00-19:30 u. (in het Engels) en op zondag van 10:30-18:30 u. (in het Engels).
Slechts de reserveringen van Diensten waarvan de beschikbaarheid is bevestigd door TRAVELFACTORY en de betaling is uitgevoerd door de Klant zijn definitief (hierna de ‘Bestelling(en)’). Aanvragen voor prijsopgaven zijn niet bindend voor TRAVELFACTORY en zijn geen garantie voor de beschikbaarheid van de Diensten voor de Klant. Op de Bestelling moet een betaling volgen conform Artikel 3. De verkoopovereenkomst is dan een feit.

2.2 De Bestelling plaatsen 
De Klant wordt verzocht voor elke reservering zijn e-mailadres in te vullen en zich indien nodig te identificeren middels een formulier waarmee hij een persoonlijk klantaccount aanmaakt. Conform het bepaalde in artikel 1127-2 van het Frans Burgerlijk Wetboek heeft de Klant de mogelijkheid om de details van zijn reservering en de totale prijs ervan te controleren, en waar nodig fouten te corrigeren voordat hij de reservering bevestigt waarmee hij blijk geeft van aanvaarding ervan. Om de Bestelling definitief te maken dient de Klant kennis te nemen van de verplichte precontractuele informatie en van de AVV, deze te accepteren door het daartoe bestemde vakje aan te kruisen en te betalen conform de betaalwijzen voorzien in Artikel 3. Voor een Bestelling per telefoon stuurt TRAVELFACTORY een uitgeprinte kopie van de precontractuele informatie aan de Klant zoals voorzien in artikel L.221-5 van het Frans Consumentenwetboek en in artikel R211-4 van het Frans Toerismewetboek, en van de AVV. Als de Klant eenmaal akkoord is gegaan met de Bestelling volgens de doorgegeven voorwaarden betaalt de Klant op afstand conform de betaalwijzen voorzien in Artikel 3.

2.3 Beschikbaarheid
De Diensten die worden aangeboden op de Website zijn beschikbaar en kunnen worden gereserveerd. Er wordt echter benadrukt dat sommige Diensten beschikbaar zijn in kleine hoeveelheden en in real time worden beheerd. Dientengevolge kan een Dienst die als beschikbaar wordt aangegeven onbeschikbaar worden als meerdere Klanten deze tegelijkertijd op de Website bestellen. De eerste Klant die een reservering plaatst krijgt voorrang. Als TRAVELFACTORY een Bestelling niet kan nakomen omdat de Dienst niet beschikbaar is, zal de Klant hierover per e-mail of telefonisch worden geïnformeerd binnen 48 uur na het plaatsen van de Bestelling. Het vervolg wordt beheerd conform Artikel 6.1.

2.4 Bevestiging van de Bestelling
Binnen twee (2) uur na het betalen van de Bestelling ontvangt de Klant de bevestiging van de Bestelling per e-mail. In de bevestigingsmail worden alle essentiële elementen van de Bestelling herhaald, zoals de gegevens van de leverancier van de gereserveerde Diensten, prijs, hoeveelheid, datum en duur van het verblijf. De bevestiging van de Bestelling is het elektronische bewijs van de tussen TRAVELFACTORY en de Klant overeengekomen verkoopovereenkomst. De bevestigingsmail omvat:
• het betalingsbewijs,
• de reisdocumenten en voucher(s) die overeenkomen met de gekochte Diensten.
Bij gebreke van een bevestigingsmail verstuurd door TRAVELFACTORY is de reservering niet in behandeling genomen. In alle gevallen dient de Klant zich ervan te verzekeren dat hij de bevestigingsmail heeft ontvangen. Neem anders contact op met het callcenter: 020 71 185 70 (in Nederland) en 0800 26073 (in Vlaanderen). De Klant is verplicht de reisdocumenten te printen en met name de vouchers(s) om deze te kunnen tonen in ruil voor de verschillende Diensten. De bevestigingsmail van de Bestelling die de Klant heeft ontvangen is het bewijs van de volledige transactie conform de bepalingen van de Franse wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 en vormt het enige rechtsgeldige document bij een geschil.

ARTIKEL 3. PRIJS EN BETALING

3.1 Prijs 
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief belastingen (btw). In de prijs zijn uitsluitend de Diensten begrepen die uitdrukkelijk worden vermeld in de Bestelling. De verblijfsbelasting is niet begrepen in de getoonde prijs en moet worden betaald bij aankomst van de Klant in de accommodatie. Het bedrag van de verblijfsbelasting varieert per gemeente. De verblijfsbelasting wordt berekend per persoon en per nacht. Over het algemeen, en behoudens andersluidende specifieke bepalingen, zijn niet inbegrepen bij de prijs: verzekeringen, parkeerkosten, verblijfsbelasting, overgewicht aan bagage, excursies, persoonlijke kosten en alle diensten die niet zijn vermeld in de reisomschrijving.

3.2 Dossierkosten 
Voor elke Bestelling worden dossierkosten in rekening gebracht van € 15 voor een online Bestelling en € 20 voor een telefonische Bestelling. Deze kosten kunnen variëren naar gelang de reclameacties. Het bedrag dat van toepassing is wordt altijd vermeld op de prijsopgave voordat de verkoopovereenkomst wordt gesloten en op de Bestelling.

3.3 Herziening van prijzen 
Conform de bepalingen van art. L211-12 van het Frans Toerismewetboek behoudt TRAVELFACTORY zich het recht voor om de prijzen te verhogen of te verlagen na het afsluiten van de overeenkomst in verband met aanzienlijke variaties van:
• de heffingen en belastingen inzake de geboden diensten, zoals landingsrechten, vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden,
• de kosten voor het passagiersvervoer voortvloeiend uit brandstofkosten en andere energiekosten, van de hoogte van belastingen of heffingen op de reisdiensten die begrepen zijn in de overeenkomst, 
• de wisselkoersen die worden toegepast op de reis of het verblijf, indien van toepassing.
Een herziening van de prijs naar boven wordt per uitgeprinte kopie aan de Klant gestuurd, met de rechtvaardiging en de berekening ervan, uiterlijk twintig (20) dagen voor vertrek. In geval van een prijsstijging van meer dan 8% van de totale prijs kan de Klant de Bestelling kosteloos annuleren, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen 72 uur na het doorgeven van de herziene prijs door TRAVELFACTORY. Bij gebreke hiervan kunnen de annuleringkosten voorzien in Artikel 5.1 worden toegepas

3.4 Actiecodes 
De Klant wordt meegedeeld dat dienstverleners/accommodatiehouders over actiecodes kunnen beschikken voor de Klant. Uitsluitend actiecodes die zijn doorgegeven bij het plaatsen van de Bestelling worden in aanmerking genomen.

3.5 Betaalwijzen
Bij Bestellingen voor reizen met een vertrekdatum binnen 30 dagen wordt betaling van de volledige Bestelling geëist. Bij Bestellingen voor reizen met een vertrekdatum na meer dan 30 dagen wordt de Bestelling pas definitief na aanbetaling van 25% van het totaalbedrag. Het restant dient uiterlijk 30 dagen voor vertrek te worden betaald. Het incasseren van de betaling door TRAVELFACTORY is een voorwaarde voor het behandelen van de Bestelling. De betaling wordt uitsluitend als voldaan beschouwd na ontvangst van de verschuldigde bedragen in het beveiligde betaalsysteem van TRAVELFACTORY. Hiervoor geldt: bij betaling per bankpas of creditcard - als de betaling is bevestigd door het betaalcentrum; bij betaling per overschrijving - als het geld op de rekening van TRAVELFACTORY staat. Als bankgegevens door de Klant zijn gegeven als waarborg voor een betaalmiddel, kan hiermee de betaling van het bedrag plaatsvinden als met het genoemde betaalmiddel het bedrag niet binnen de vastgestelde termijn kan worden geïnd.

3.6 Betaalmiddelen
Een aanbetaling voor een Bestelling van Diensten kan slechts worden voldaan met een bankpas of creditcard. Het restant van de Bestelling wordt automatisch per bankpas of creditcard betaald. Als zich met de bankpas of creditcard een betalingsincident voordoet kan de Klant het restant overmaken volgens de hierna genoemde betaalwijzen.
3.6.1 Betaling per bankpas of creditcard 
Met voorbehoud van andersluidende vermeldingen bij de Bestelling worden uitsluitend bankpassen of creditcards geaccepteerd van VISA en EUROCARD/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS. Om de betaling uit te voeren dient de Klant de 15 of 16 cijfers van de pas in te vullen, de vervaldatum, evenals de 3 of 4 cijfers van de veiligheidscode. Voor Bestellingen op afstand ontvangt de Klant het betalingsbewijs per e-mail binnen twee (2) uur na de transactie.

3.6.2 Betaling per overschrijving 
In het geval de automatische betaling van het restant van de Bestelling per bankpas wordt geweigerd, ontvangt de Klant een herinneringsmail waarin staat dat de betaling binnen 72 uur voldaan moet zijn. Als er niet binnen bovengenoemde termijn is betaald, behoudt TRAVELFACTORY zich het recht voor de Bestelling te annuleren zonder enige andere formaliteit en houdt de al betaalde aanbetaling in zijn bezit als annuleringskosten die worden berekend volgens Artikel 5.3. Als het ingehouden bedrag niet voldoende is, zal het overige middels een geschikte minnelijke of gerechtelijke procedure worden geëist.
Voor Bestellingen gedaan meer dan 21 dagen voor vertrek kan de Klant het restant betalen met een overschrijving. De overschrijving moet worden gedaan op de rekening van TRAVELFACTORY: BIC-code: CCBPFRPPMTG • IBAN-code FR76 1020 7001 1320 2175 2880 530. Bij een overschrijving dient het volgende te worden vermeld: nummer van de Bestelling, naam behorende bij de Bestelling en naam van de persoon die de overschrijving doet. Een overschrijving zonder bovengenoemde informatie zal niet in behandeling worden genomen. De overschrijvingskosten komen ten laste van de Klant. Bij betaling van het restant van de Bestelling minder dan 21 dagen voor vertrek kan altijd een boete wegens te laat betalen van € 30 worden toegepast. 

3.7 Beveiliging van de betalingen/fraudebestrijding 
De elektronische betalingen gedaan in het kader van de Bestellingen per telefoon via het callcenter of online op de Website zijn beveiligd (SYSTEMPAY door Banque Populaire Rives de Paris) door het gebruik van een versleutelingssysteem dat de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens garandeert. In het kader van het fraudebestrijdingsbeleid van TRAVELFACTORY behoudt het bedrijf zich het recht voor om Klanten voor elk betaalmiddel het volgende te vragen: een kopie van identiteitskaart/paspoort, een kopie van de bankpas, het telefoonnummer en een tijdstip waarop de Klant te bereiken is, de gegevens van de bank die de bankpas of de rekening beheert en alle bijkomende informatie waarmee de betaling beveiligd kan worden. Als wordt geweigerd informatie zoals bovengenoemd te geven behoudt TRAVELFACTORY zich het recht voor de Bestelling te annuleren en de al betaalde bedragen te houden als annuleringskosten, berekend conform Artikel 5.1.

3.8 Factuur 
De Klant ontvangt zijn factuur per e-mail, twee (2) dagen na afloop van het verblijf. Voor specifieke verzoeken inzake de factuur (speciale vermeldingen of wijzigingen) wordt € 15 verwerkingskosten in rekening gebracht. 

ARTIKEL 4. GEEN RECHT OP HERROEPING

Voor aankopen op afstand (op de Website of per telefoon) voorziet het Frans Consumentenwetboek een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bevestigingsmail van de Bestelling. Het herroepingsrecht kan echter, conform het bepaalde in artikel L.221-28 van het Frans Consumentenwetboek, niet worden uitgeoefend voor aankopen op afstand van diensten als ‘accommodatie, transport, restaurants, vrijetijdsbesteding’ die zijn besteld als pakket of apart, voor een vastgestelde datum of periode. Dientengevolge heeft de Klant geen recht op een herroepingstermijn voor Bestellingen van Diensten aangeboden door TRAVELFACTORY.

ARTIKEL 5. WIJZIGING EN ANNULERING OP INITIATIEF VAN DE KLANT

5.1 Wijziging vóór vertrek
Verzoeken om wijziging van een Bestelling dienen schriftelijk te worden gestuurd naar TRAVELFACTORY op het volgende adres: TRAVELFACTORY SAS / Annulation, 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy of per e-mail: support.nl@travelski.com of support.be@travelski.com. Het volgende wordt beschouwd als wijzigingen: schriftelijke verzoeken van de Klant tot wijziging van datum, vakantiewoning, appartement, hotel, vakantieoord bij dezelfde dienstverleners/accommodatiehouders. Verzoeken tot wijziging van de Bestelling worden uitsluitend verwezenlijkt onder voorbehoud van beschikbaarheid en betaling van de hierna genoemde wijzigingskosten die de dienstverleners/accommodatiehouders berekenen om een wijziging uit te voeren. De Klant geeft voorafgaand toestemming voor de door de dienstverleners/accommodatiehouders berekende wijzigingskosten. Voor TRAVELFACTORY geeft een wijziging aanleiding tot de volgende kosten: 
• € 15 kosten voor een dossier van minder dan € 300 
• € 30 kosten voor een dossier tussen € 301 en € 599 
• € 50 kosten voor een dossier tussen € 600 en € 1799
• € 80 kosten voor een dossier van € 1800 of meer. 
Er kunnen geen wijzigingen worden uitgevoerd minder dan 24 uur voor de vertrekdatum.

LET OP - Speciale actie
Als de Klant tussen 27 juli 2020 en 14 september 2020 (t/m 14/9) boekt, dan kan de Klant gratis annuleren tot 45 voor vertrek. Hiervoor worden dan geen kosten berekend.

5.2 Wijziging na vertrek 
Er vindt geen enkele terugbetaling plaats voor een verblijf dat wordt onderbroken of bekort of voor een Dienst die de Klant niet gebruikt, om redenen waarvoor TRAVELFACTORY niet aansprakelijk is. Als een Klant niet komt opdagen op het vakantieverblijf wordt hem 100% van het totale bedrag van de Bestelling inclusief opties gefactureerd. Als een verzekering is afgesloten die onderbreking of annulering van het verblijf na vertrek dekt, dient de Klant zich te voegen naar de voorschriften van de toepasselijke verzekeringspolis.

5.3 Annulering vóór vertrek 
Conform het bepaalde in artikel L211-14-I van het Frans Toerismewetboek kan de Klant zijn Bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren door een verzoek te richten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan het volgende adres: TRAVELFACTORY SAS / Annulation, 92-98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy. De ontvangstdatum van de brief wordt aangehouden als annuleringsdatum. Annuleringsverzoeken dienen vergezeld te gaan van de bankgegevens van degene op wiens naam de Bestelling staat. Bij een annulering worden minimaal de volgende kosten ingehouden: 
• meer dan 60 dagen voor vertrek: 25% van de prijs van de Bestelling 
• tussen 60 en 30 dagen voor vertrek: 50% van de prijs van de Bestelling 
• tussen 29 en 15 dagen: 75% van de prijs van de Bestelling
• minder dan 14 dagen voor vertrek of bij niet opdagen: 100% van de prijs van de Bestelling. TRAVELFACTORY vergoedt de door de Klant betaalde bedragen met aftrek van de annuleringskosten, verwerkingskosten en indien van toepassing de verzekeringsbijdrage, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de annulering van de Bestelling.

N.B.: Bijzondere voorwaarden voor vrijstaande huizen of chalets: 
• Annulering 35 dagen of meer voor vertrek: 30% van het totale bedrag voor het verblijf is verschuldigd en dient onmiddellijk te worden betaald. 
• Annulering minder dan 35 dagen voor vertrek: annuleringskosten van 100% van het bedrag van het dossier worden ingehouden.
• Bij annulering van de reservering van een chalet wordt de aanbetaling van 30% niet terugbetaald, zelfs als meer dan 60 dagen voor vertrek wordt geannuleerd. In geen enkel geval kunnen deze bedragen worden gebruikt voor een ander verblijf. 

ARTIKEL 6. WIJZIGING EN ANNULERING OP INITIATIEF VAN TRAVELFACTORY

6.1 Wijziging vóór vertrek
Conform het bepaalde in artikel L.211-13 van het Frans Toerismewetboek behoudt TRAVELFACTORY zich het recht voor om vóór vertrek eenzijdig de voorwaarden voor uitvoering van de Diensten te wijzigen. TRAVELFACTORY brengt de Klant op de hoogte van kleine wijzigingen. De Klant kan geen aanspraak maken op een vergoeding wegens kleine wijzigingen die TRAVELFACTORY aanbrengt. Indien TRAVELFACTORY, conform artikel R.211-9 van het Frans Toerismewetboek genoodzaakt is een van de essentiële elementen van de Bestelling te wijzigen of als hij niet kan voldoen aan eerder geaccepteerde bijzondere eisen van de Klant, zal TRAVELFACTORY de Klant op duidelijke en begrijpelijke wijze berichten:
• over de aangebrachte wijzigingen en indien van toepassing de consequenties ervan voor de prijs van de reis/verblijf, 
• over de termijn waarbinnen de Klant antwoord moet geven aan TRAVELFACTORY over zijn keuze,
• over de voorwaarden voor kosteloze annulering bij weigering van de aangebrachte wijzigingen. De Klant heeft het recht de voorgestelde wijziging te weigeren en de volledige betaalde prijs terug te krijgen binnen maximaal veertien (14) dagen na de annulering van de Bestelling. Als de Klant de wijzigingen van de reis accepteert, wordt hem een nieuwe bevestiging van de Bestelling gestuurd met alle nodige informatie.

6.2 Annulering 
Als TRAVELFACTORY genoodzaakt is de reis/het verblijf te annuleren, brengt hij de Klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Conform artikel R211-10 van het Frans Toerismewetboek krijgt de Klant dan alle betaalde bedragen terug binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen. De Klant kan aanspraak maken op een schadevergoeding die ten minste gelijk is aan de boete die de Klant zou moeten betalen als hij zelf op deze datum de reis geannuleerd zou hebben (volgens Artikel 5.1 hierboven). 

ARTIKEL 7. UITZONDERLIJKE EN ONVERMIJDELIJKE OMSTANDIGHEDEN

Onder uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden wordt verstaan een situatie waarop noch de Klant, noch TRAVELFACTORY, de organisator of alle dienstverleners die zijn betrokken bij de uitvoering van de Bestelling invloed uit kunnen oefenen, en waarvan de gevolgen niet vermeden hadden kunnen worden ook al zouden alle redelijke maatregelen genomen zijn, en die de uitvoering van de in de overeenkomst voorziene verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken. Het gaat dan met name om: overmacht, weers-, geografische, gezondheids- of politieke omstandigheden in de onmiddellijke nabijheid van de bestemming die het leven van de Klant in gevaar kunnen brengen. Als er zich uitzonderlijke en onvermijdelijke omstandigheden voordoen, kunnen zowel TRAVELFACTORY als de Klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, zoals voorzien in II van artikel L.211-14 van het Frans Toerismewetboek.

ARTIKEL 8. ACCOMMODATIE EN VERBLIJF

8.1 Aankomst/Vertrek
In een appartementenhotel en wintersportplaatsen worden de sleutels aan het begin van een verblijf meestal overgedragen op zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Zij moeten de zaterdag erop worden ingeleverd vóór 10.00 u. Deze tijdstippen worden bevestigd op de voucher van de accommodatie, die u per e-mail ontvangt na bevestiging van de Bestelling en de volledige betaling van uw verblijf. In hotels zijn de kamers over het algemeen beschikbaar vanaf 14.00 uur en moeten zijn ontruimd vóór 10.00 uur, ongeacht de aankomst- of vertrektijd van de Klant en het gebruikte vervoermiddel. Toestemming van de dienstverlener/accommodatiehouder is noodzakelijk bij een verlate aankomst, d.w.z. als de aankomst niet plaatsvindt op de geplande datum en tijdstip. Hiervoor dient de Klant rechtstreeks contact met hem op te nemen. Zijn gegevens, adres en telefoonnummer staan op de voucher, links bovenaan onder het dossiernummer.

8.2 Waarborgsom/Opnamestaat
Bij aankomst kan een waarborgsom (borg) worden gevraagd voor het vakantieverblijf, met name voor de huur van accommodaties en skimateriaal. Het bedrag varieert per dienstverlener, appartement of kamer. De borg is een garantie voor teruggave in goede staat van de accommodatie of het materiaal. De Klant dient de netheid van het appartement te controleren en de inventaris op te maken. Gebreken dienen zo snel mogelijk ter plaatse te worden gemeld bij de dienstverlener/accommodatiehouder of bij de vertegenwoordiger van de reisorganisator. Niet-naleving van deze voorschriften kan van invloed zijn op het vaststellen van een eventuele vergoeding. Een opnamestaat moet samen met de dienstverlener worden ingevuld bij aankomst en vóór het geplande of vervroegde vertrek. De borgsom wordt teruggegeven door de dienstverlener/accommodatiehouder aan het eind van het verblijf of uiterlijk één (1) maand na vertrek, conform de opnamestaat en de inventaris met aftrek van eventuele beschadigingen, vastgesteld in de opnamestaat van vertrek.

8.3 Huishoudelijk reglement en schoonmaak
De Klant dient kennis te nemen van het huishoudelijk reglement, aangeplakt in het vakantieverblijf, en dit na te leven. Tijdens het verblijf vallen voorwerpen en persoonlijke eigendommen onder de strikte verantwoordelijkheid van de Klant. Dit geldt ook voor zijn voertuig. TRAVELFACTORY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diefstal op de vakantieverblijfplaats. De eindschoonmaak is niet inbegrepen bij de huur en er kan een bedrag ingehouden worden als het appartement niet goed schoon is achtergelaten.

8.4 Bezetting 
De prijzen van accommodaties worden vastgesteld op basis van een bezetting die overeenkomt met de maximale capaciteit, vermeld op de beschrijving. In een hotel staat in een eenpersoonskamer over het algemeen een eenpersoonsbed. Er is een beperkt aantal eenpersoonskamers; er moet vaak een supplement voor worden betaald. Tweepersoonskamers hebben twee bedden, of, minder gebruikelijk, een tweepersoonsbed. Drie- en vierpersoonskamers zijn vaak tweepersoonskamers met een extra bed. Benadrukt wordt dat een baby of kind als volledige persoon telt voor de bezetting. Het bovenste bed van een stapelbed is niet geschikt voor kinderen jonger dan zes jaar (Frans besluit nr. 95.949 van 25 augustus 1995). TRAVELFACTORY is niet aansprakelijk in geval van niet-naleving van de gebruiksvoorschriften. In sommige accommodaties is er toegang tot een mezzanine via een steile ladder, gebruik hiervan wordt ontraden aan ouderen en jonge kinderen. Bij sommige accommodaties hoort een tuin(tje); deze/dit is vaak niet afgesloten. De Klant dient in alle gevallen de maximale capaciteit in acht te nemen van het type accommodatie dat hij heeft gereserveerd.

8.5 Omschrijvingen en foto’s
De omschrijvingen van de accommodaties (oppervlakte, ligging, types bedden enz.) worden per type gegeven, hetgeen betekent dat voor twee accommodaties van hetzelfde type er enkele, niet wezenlijke verschillen kunnen zijn. Benadrukt wordt dat de foto’s in de beschrijvingen de categorie weergeven en de mate van luxe van de betreffende Diensten. TRAVELFACTORY garandeert in alle gevallen het aantal bedden evenals het type (aantal een- en tweepersoonsbedden, stapelbedden, slaapbank). In de omschrijvingen wordt het maximum aantal bedden van elk type accommodatie gegeven. Het gebruik van een accommodatie met het maximale aantal personen kan tot minder comfort leiden.

8.6 Classificatie van de accommodatie
Het aantal sterren dat is toegekend aan het hotel of de classificatie van de accommodatie, genoemd in de omschrijving, komt overeen met de classificatie zoals opgegeven door de hotelhouder of opgesteld volgens de toepasselijke Franse en Europese normen. 

8.7 Dienstverlening ter plaatse 
Benadrukt wordt dat speciale verzoeken m.b.t. de ter plaatse beschikbare diensten (babypakket, parkeerplaats, speciale ligging enz.) evenals verzoeken om specifieke informatie betreffende details van de uitrusting van de accommodaties (bijv.: afmeting van de bedden) rechtstreeks gericht moeten worden tot de accommodatiehouder. Zijn telefoonnummer staat op de voucher, die u hebt ontvangen na de bevestiging en de volledige betaling van uw verblijf. TRAVELFACTORY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verzoeken van de Klant aan de accommodatiehouder/dienstverlener ter plaatse. De tarieven van de diensten die ter plaatse afgerekend moeten worden (lakenhuur, babypakket, toegang tot het zwembad, internet, televisie enz.) worden ter indicatie gegeven en TRAVELFACTORY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in de genoemde tarieven, slechts de prijzen van de Diensten die online betaald worden zijn contractueel. Bijzondere verzoeken van de Klant betreffende met name de ligging van de accommodatie (op een verdieping, naast een andere accommodatie enz.), zullen worden doorgegeven aan de accommodatiehouder/dienstverlener ter plaatse maar TRAVELFACTORY kan inwilliging niet garanderen. TRAVELFACTORY kan dus niet door de Klant aansprakelijk worden gesteld als het verzoek niet is ingewilligd.

8.8 Bouwwerkzaamheden
Benadrukt wordt dat TRAVELFACTORY geen enkele invloed heeft op eventuele bouwwerkzaamheden die mogelijk in de buurt van de accommodatie van de Klant worden uitgevoerd. TRAVELFACTORY wijst dientengevolge alle aansprakelijkheid voor de veroorzaakte hinder af. De Klant kan om deze reden geen schadevergoeding vragen.

8.9 Dieren 
De Klant dient de accommodatiehouder altijd in te lichten over de aanwezigheid van een dier. Dieren worden niet overal geaccepteerd. Het is dus raadzaam om vóór reservering in de beschrijving van de accommodatie of bij onze medewerkers na te gaan of de aanwezigheid van een dier toegestaan is. Als dit het geval is, moet ter plaatse aan de accommodatiehouder een supplement worden betaald. In alle gevallen is het aantal dieren per reservering beperkt. Dieren moeten binnen de voorzieningen aan de lijn worden gehouden. De afmeting en het gewicht van het dier moeten doorgegeven worden aan de accommodatiehouder. Het dierenpaspoort moet meegenomen worden naar de vakantieverblijfplaats om het te kunnen tonen aan de accommodatiehouder. TRAVELFACTORY kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van weigering van een dier door de accommodatiehouder. In alle gevallen zijn dieren van meer dan 15 kg, vechthonden (zoals pitbulls) en waak- of verdedigingshonden van de Franse 2e categorie (voor meer informatie: https://nl.ambafrance.org/Met-uw-hond-kat-of-fret-op,18492) verboden in alle door TRAVELFACTORY aangeboden accommodaties.

8.10 Skiliften, skimateriaal, skischool
Skipassen zijn strikt persoonlijk, onvervreemdbaar en onoverdraagbaar. De Klant moet de pas bij zich houden tijdens het gehele traject in elke skilift. Skipassen, skimateriaal en skilessen zijn op naam gereserveerd. Het is daarom noodzakelijk bij de reservering zeer precies de namen, voornamen, geboortedata en het niveau van elke Klant te vermelden voor de Diensten. TRAVELFACTORY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende of foute informatie van de Klant. Voor een verblijf van een week met 7 overnachtingen omvat de skipas 6 skidagen. Een skipas gaat altijd in op zondagochtend en eindigt op vrijdagavond. Een verloren, gestolen of niet gebruikte skipas kan in geen geval worden vergoed door TRAVELFACTORY. Dit geldt ook voor de huur van het skimateriaal. De huur van het skimateriaal gaat in op zondagochtend en eindigt op vrijdagavond; de Klant kan het materiaal op zaterdag vanaf 18.00 uur ophalen. TRAVELFACTORY kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of schade aan het skimateriaal. Om dit soort ongenoegen te voorkomen biedt TRAVELFACTORY zijn Klanten geschikte verzekeringen (Artikel 10). Op de skipistes dient de houder van de skipas de gemeenteverordening inzake de veiligheid op skipistes in acht te nemen. Hem wordt tevens aangeraden rekening te houden met de ‘10 gedragsregels voor gebruikers van de pistes’, opgesteld door de Internationale Skifederatie (FIS). De houder van de pas dient de politiereglementen in acht te nemen die zijn aangeplakt bij de vertrekpunten van skiliften, evenals de algemene gebruiksvoorwaarden van een skipas die zijn aangeplakt in de verkooppunten van de exploitant van de skilift en die op zijn website geraadpleegd kunnen worden.

8.11 Traiteur in het skioord (Foodpack) 
De ‘Sneeuwtraiteur’ wordt op zaterdag, de dag van aankomst, geleverd aan de Klant, tussen 17.30 en 23.00 uur. Het tijdstip, of zelfs de dag van levering, kan wijzigen afhankelijk van de weers- en verkeersomstandigheden. Bij de reservering moet een mobiel telefoonnummer worden opgegeven. De Klant wordt op zijn mobiele telefoon gebeld door de bezorger die een afspraak maakt, meestal bij de ingang van de accommodatie. In dit opzicht aanvaardt TRAVELFACTORY geen enkele aansprakelijkheid als het mobiele telefoonnummer niet is doorgegeven door de Klant of als hij in het skioord onbereikbaar is. Als het onmogelijk is om het Foodpack te bezorgen aan de Klant omdat hij verlaat is of afwezig, wijst TRAVELFACTORY elke aansprakelijkheid af en deelt de Klant mee dat hij geen vergoeding zal ontvangen. Als bezorging niet plaatsvindt wegens TRAVELFACTORY wordt de ‘Sneeuwtraiteur’ vergoed aan de Klant door overschrijving op zijn bankrekening na onderzoek van de overeenkomstige klacht. De samenstelling van het menu wordt ter indicatie gegeven en kan worden gewijzigd naargelang de bevoorrading. Ontbrekende artikelen worden vervangen door een ander artikel van dezelfde familie. De ‘Sneeuwtraiteur’ kan niet meer worden besteld na de woensdag om 23.59 u. van de week voorafgaand aan vertrek voor sommige skioorden en de donderdag om 23.59 u. voor de overige skioorden (zie gedetailleerde informatie op de website). Klachten betreffende deze service dienen binnen 24 uur na levering te worden ingediend. 

ARTIKEL 9. OVERDRACHT VAN DE REISOVEREENKOMST

Conform de artikelen L211-11 en R211-7 van het Franse Toerismewetboek mag de Klant de reisovereenkomst, zolang deze nog niet is ingegaan, binnen zeven (7) dagen vóór vertrek overdragen aan een persoon die voldoet aan dezelfde voorwaarden als hij voor het maken van de reis. De overdragende Klant dient TRAVELFACTORY uiterlijk zeven (7) dagen vóór vertrek op de hoogte te brengen van de overdracht via ieder middel waarmee hij een ontvangstbevestiging kan krijgen. De overdragende Klant en de overnemer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de Bestelling van de reis evenals van alle onkosten, kosten en heffingen m.b.t. deze overdracht. Aangezien de overdrachtskosten kunnen wijzigen naargelang de overdrachtsdatum voor vertrek, zal de Klant op de hoogte worden gebracht van het definitieve bedrag wanneer hij zijn verzoek richt tot TRAVELFACTORY.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVERZEKERING

10.1 Inschrijvingsvoorwaarden 
TRAVELFACTORY biedt zijn Klanten de volgende verzekeringsformules: 
• Annuleringsverzekering, polis nr. 4228, die de annulering van een verblijf dekt, die vóór vertrek plaatsvond, volgens de beschikbare contractvoorwaarden: www.travelski-assurance annulation
• Repatriëringsverzekering, polis nr. 4225, die hulp op de piste, bijstand, repatriëring en onderbreking van het verblijf dekt volgens de beschikbare contractvoorwaarden: www.travelski-assurance rapatriement
• Annulerings- en onderbrekingsverzekering wegens ‘gebrek of overvloed aan sneeuw’, polis nr. 4227, die iedere annulering of onderbreking van het verblijf dekt, als gevolg van een gebrek of overvloed aan sneeuw op het moment van vertrek, volgens de beschikbare contractvoorwaarden: www.travelski-assurance manque et excès de neige
• Verzekering ‘diefstal en schade van materiaal’, polis nr. 4230, die schade of diefstal van gehuurd skimateriaal dekt volgens de beschikbare contractvoorwaarden: www.travelski-assurance vol et bris de matériel. Benadrukt wordt dat het altijd mogelijk is om een annuleringsverzekering af te sluiten tot 48 uur na de reservering. Wanneer de verzekering is afgesloten, is het niet meer mogelijk deze te wijzigen of te annuleren. Het bedrag van de verzekeringspremie blijft systematisch verkregen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling. 

10.2 Ontbreken van opzeggingsrecht
Aangezien opzeggingsrecht volgens artikel L.112-2-1 van de Franse Verzekeringswet enkel betrekking heeft op annuleringsverzekeringscontracten van een duur langer dan één (1) maand, is dit recht niet van toepassing op verblijven en pakketreizen van korte duur (en die de termijn van één (1) maand niet overschrijden). 

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

TRAVELFACTORY en de organisator zijn aansprakelijk voor een goede uitvoering van de door de Klant bestelde Diensten en dienen hulp te bieden aan alle Klanten die in moeilijkheden verkeren overeenkomstig de voorwaarden genoemd in Artikel 12 van de AVV. TRAVELFACTORY is aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan technische gebreken van het reserveringssysteem die hem kunnen worden toegeschreven. TRAVELFACTORY kan echter vrijgesteld worden van alle aansprakelijkheid of een gedeelte daarvan door aan te tonen dat niet-uitvoering of slechte uitvoering van de overeenkomst hetzij toe te schrijven is aan de Klant, hetzij, onvoorzien en onoverkomelijk, aan een derde partij bij het leveren van de in de overeenkomst omschreven Diensten, hetzij in geval van overmacht. De aansprakelijkheid van TRAVELFACTORY is in alle gevallen, en uitgezonderd letselschade en opzettelijke schade, beperkt tot een bedrag overeenkomend met drie (3) maal de prijs van de Diensten die besteld zijn en voor schadevergoeding in aanmerking komen.

ARTIKEL 12. BIJSTAND

Conform de bepalingen van artikel L211-17-1 van het Frans Toerismewetboek hebben TRAVELFACTORY en de organisator de verplichting de Klant bij te staan wanneer deze in moeilijkheden verkeert. Hiertoe dient de reiziger zich te melden bij de organisator en/of TRAVELFACTORY. De hulp die geboden dient te worden door TRAVELFACTORY en de organisator bestaat met name uit: 
• het verstrekken van nuttige informatie inzake gezondheidsdiensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand; 
• het helpen van de Klant bij de uitvoering van langeafstandscommunicatie en het vinden van alternatieve reisarrangementen. Benadrukt wordt in dit opzicht dat TRAVELFACTORY en/of de organisator het recht heeft/hebben een redelijke prijs in rekening te brengen die overeenkomt met de reële kosten die voor deze hulp gemaakt zijn indien deze moeilijkheden opzettelijk door de Klant zijn veroorzaakt of door diens nalatigheid. 

ARTIKEL 13. BEWIJS, OPSLAG, ARCHIVERING

Conform artikel 1366 van het Frans Burgerlijk Wetboek heeft een elektronische overeenkomst dezelfde bewijskracht als een overeenkomst op papier. Door de Website te gebruiken, aanvaart de Klant het gebruik van de elektronische drager als wijze waarop de overeenkomst gesloten wordt. De elektronische overeenkomst wordt per e-mail naar de Klant gestuurd en opgeslagen in de bestanden van TRAVELFACTORY die deze in hun geheel bewaart. Conform artikel L.213-1 van het Frans Consumentenwetboek bewaart TRAVELFACTORY voor iedere bestelling die online op de Website wordt gedaan voor een bedrag van € 120 of meer een kopie van de Bestelling van de Klant gedurende tien (10) jaar vanaf de leveringsdatum van de Bestelling en garandeert hij dat de Klant daar gedurende deze periode toegang toe heeft. De in het informatiesysteem van TRAVELFACTORY en/of diens partners bewaarde gegevens gelden als bewijs van uitgevoerde Bestellingen. Gegevens die door TRAVELFACTORY bewaard worden op een informatiedrager of elektronische drager vormen bewijzen en kunnen als zodanig worden ingebracht door TRAVELFACTORY bij een eventuele procedure. Ze zijn toelaatbaar, geldig en inroepbaar tussen partijen op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als ieder ander document dat schriftelijk wordt opgesteld, ontvangen of bewaard.

ARTIKEL 14. PERSOONSGEGEVENS

Door de Website te gebruiken accepteert de Klant de bepalingen die zijn opgenomen in de verklaring van TRAVELFACTORY inzake de bescherming van persoonsgegevens die in te zien is op de Website. Volgens de bewoordingen van de Franse wet 78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 en de Europese verordening (EU) 2016/679 wordt de Klant meegedeeld dat zijn Bestelling op naam door de computer wordt verwerkt. Dankzij de door de Klant verstrekte persoonlijke informatie kan de Bestelling verwerkt en uitgevoerd worden en kunnen commerciële aanbiedingen naar de Klant worden gestuurd, wanneer deze expliciet heeft ingestemd aanbiedingen van TRAVELFACTORY en/of zijn partners te ontvangen door het daarvoor bestemde hokje aan te kruisen bij het plaatsen van de Bestelling. De verwerking wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van TRAVELFACTORY en de verzamelde gegevens zijn bestemd voor gebruik door TRAVELFACTORY en door: 

• de accommodatiehouders/dienstverleners die zijn belast met de uitvoering van de Bestelling, 
• zijn partners indien de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd aanbiedingen van TRAVELFACTORY en diens partners te ontvangen. De gegevens die zijn verzameld om de Bestelling te beheren zullen worden bewaard: (i) gedurende vijf (5) jaar vanaf het moment waarop ze verzameld zijn indien het bedrag van de Bestelling lager is dan € 120, (ii) gedurende tien (10) jaar indien het bedrag van de Bestelling gelijk is aan of hoger dan € 120. Gegevens van bankkaarten worden gedurende vijftien (15) maanden na de transactie bewaard teneinde als bewijs te kunnen dienen in geval van betwisting van de transactie. De veiligheidscode wordt na de transactie niet bewaard. Gegevens die zijn verzameld met het oog op marketingdoeleinden worden gedurende drie (3) jaar bewaard vanaf het moment waarop ze verzameld zijn. Na het verstrijken van deze perioden worden de gegevens verwijderd. Bij uitzondering kunnen de gegevens die verzameld zijn met het oog op marketingdoeleinden voor een nieuwe periode van drie (3) jaar worden bewaard indien de Klant instemt commerciële aanbiedingen van TRAVELFACTORY en/of diens partners te ontvangen. Iedere Klant heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens en recht op beperking van de verwerking daarvan of op de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze verwerking. Van dit recht kan gebruik gemaakt worden bij: DPO - Protection des données personnelles Travelski - 92-98 boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, privacy@travelski.com. Wat betreft het sturen van commerciële aanbiedingen heeft de Klant het recht om op ieder moment zijn toestemming om hem betreffende gegevens te verwerken in te trekken. Wanneer de Klant meent dat zijn rechten niet gerespecteerd zijn, kan hij tevens een klacht indienen bij de Franse Commissie voor Informatica en Vrijheden, de CNIL, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op www.cnil.fr. Indien de Klant niet meer telefonisch benaderd wil worden op het nummer dat hij heeft doorgegeven aan TRAVELFACTORY, kan hij dit telefoonnummer conform de artikelen L.223-1 en volgende van het Frans Consumentenwetboek op elk moment in het Franse Bel-me-niet Register zetten via de website www.bloctel.gouv.fr of per post door te schrijven aan: Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret, 10000 Troyes. 

ARTIKEL 15. PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Over het algemeen zijn de vakanties die op de Website worden aangeboden niet geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Eenieder die minder mobiel is dient TRAVELFACTORY van zijn situatie op te hoogte te brengen bij het maken van de reservering of door dit telefonisch te melden aan de medewerker. Pas nadat TRAVELFACTORY heeft gecontroleerd of de reis is afgestemd op de behoeften van de Klant kan de reservering definitief gemaakt worden.

ARTIKEL 16. NIET-CONFORMITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLENBESLECHTING

Conform artikel L.211-16, II van het Frans Toerismewetboek stelt de Klant TRAVELFACTORY of de dienstverlener zo snel mogelijk op de hoogte van een niet-conformiteit die is vastgesteld bij de uitvoering van één van de Diensten die deel uitmaken van de Bestelling. Op grond van artikel L.211-16, II van het Frans Toerismewetboek verhelpt TRAVELFACTORY of in het voorkomende geval de dienstverlener ter plaatse de niet-conformiteit, tenzij dit onmogelijk is of buitenproportionele kosten met zich meebrengt, en in het laatste geval kan de Klant verzoeken om een prijsverlaging en, in geval van duidelijk waarneembare schade, om een schadevergoeding op grond van artikel L.211-17 van het Frans Toerismewetboek. Over het algemeen kan iedere klacht betreffende de reservering van de Diensten of de uitvoering daarvan worden gericht tot de After Sales Service (TRAVELFACTORY, SAV & Qualité / Réclamation, 92/98 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, tel.: +33 1 73 29 20 21, e-mail: support.clients@travelski.com), per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen zestig (60) dagen vanaf de uitvoering van de Diensten vergezeld van alle bewijsstukken (voucher, prijsopgave, bevestiging van de Bestelling) (i) die aan de Klant overhandigd zijn in het kader van zijn Bestelling en (ii) de gegrondheid aantonen van de klacht (medisch certificaat, foto, proces-verbaal). Bij gebreke daarvan zal de klacht niet in behandeling genomen worden. Iedere Klant die geen bevredigende reactie heeft gekregen op zijn klacht binnen zestig (60) dagen na zijn claim bij de After Sales Service kan gratis een verzoek doen tot een conventionele bemiddelingsprocedure, binnen de voorwaarden van de artikelen L.611-1 en volgende van het Frans Consumentenwetboek, of tot iedere andere wijze van het oplossen van geschillen. De Klant is op de hoogte gesteld van de mogelijkheid een bemiddelingsprocedure te starten bij de Franse Geschillencommissie Reizen (Médiateur du Tourisme et du Voyage) op de wijze als bepaald op de website www.mtv.travel (MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80 30375 823 Parijs Cedex 17, e-mail: info@mtv.travel, tel. +33 1 42 67 96 68) binnen een maximale termijn van één (1) jaar vanaf de datum waarop de schriftelijke klacht is ingediend bij de Verkoper. Indien hij dit wenst, kan de Klant eveneens gebruik maken van de dienst voor onlinegeschillenbeslechting die wordt aangeboden door de Europese Commissie conform artikel 14 van de Verordening (EU) nr. 524/2013. Dit platform is te bereiken via de volgende link: www.webgate.ec.europa.eu/odr/. Alle geschillen die voortkomen uit Bestellingen die geplaatst zijn op grond van deze AVV en die niet in der minne geschikt zijn tussen TRAVELFACTORY en de Klant, zullen aan het oordeel worden onderworpen van Franse bevoegde rechtbanken, binnen de voorwaarden van het algemeen recht. Ten behoeve van deze AVV kiest TRAVELFACTORY domicilie op zijn hoofdkantoor zoals genoemd aan het begin van deze AVV.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT

Deze AVV zijn onderworpen aan het Franse recht en in het bijzonder aan het Frans Toerismewetboek. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Franse en Nederlandse versie geldt de Franse versie die voorrang heeft boven elke andere versie.

ARTIKEL 18. STANDAARD INFORMATIEFORMULIER

Standaard informatieformulier voor pakketreisovereenkomsten
De combinatie van reisdiensten die u wordt aangeboden is een pakketreis in de zin van richtlijn (EU) 2015/2302 en artikel L.211-2 II van het Frans Toerismewetboek. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden, als omgezet in het Frans Toerismewetboek. TRAVELFACTORY is ten volle verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de pakketreis in zijn geheel. TRAVELFACTORY beschikt ook over de wettelijk verplichte bescherming u terug te betalen indien het bedrijf insolvent wordt. 

Basisrechten krachtens de EU-richtlijn 2015/2302 omgezet in het Frans Wetboek Toerisme
De reiziger ontvangt alle belangrijke informatie over de pakketreis voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit. De organisator en de doorverkoper zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van alle in het contract opgenomen reisdiensten. De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens van een contactpunt via welke hij contact kan opnemen met de organisator of de doorverkoper. De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen. De prijs van de pakketreis kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoorbeeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vóór het begin van de pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8% van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de organisator zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen. Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij de prijs volledig terugbetaald. Indien de voor de pakketreis verantwoordelijke handelaar de pakketreis vóór het begin van de reis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien van toepassing, op een schadevergoeding. De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de pakketreis beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de pakketreis. Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de pakketreis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding. Indien na het begin van de pakketreis belangrijke elementen van de pakketreis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen. In geval van reisdiensten die niet of slecht uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding. De organisator of doorverkoper is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen. In geval van insolventie van de organisator of de doorverkoper worden de overgemaakte bedragen teruggestort. Indien de insolventie van de organisator of de doorverkoper na het begin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. 

TRAVELFACTORY heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij: L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, contactpersoon: adres: 15 avenue Carnot, 75017 Parijs, e-mail : info@apst.travel, tel: +33 1 53 63 28 29. De reiziger kan contact opnemen met deze organisatie indien hem diensten niet geleverd worden wegens de insolventie van TRAVELFACTORY. Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet in het nationale recht: Frans Toerismewetboek.

Standaard informatieformulier voor overeenkomsten voor losse reisdiensten gesloten op de Website www.travelski.com of telefonisch op 020 71 185 70 (in Nederland) of 0800 26073 (in Vlaanderen). 

Indien u deze reisdienst koopt, kunt u aanspraak maken op de rechten die worden toegekend door het Frans Toerismewetboek. TRAVELFACTORY is ten volle verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisdienst. TRAVELFACTORY beschikt ook over de wettelijk verplichte bescherming u terug te betalen indien het bedrijf insolvent wordt. Zie hieronder voor gedetailleerde informatie over uw rechten krachtens de EU-richtlijn 2015/2302: 

Basisrechten krachtens het Frans Toerismewetboek 
De reiziger ontvangt alle belangrijke informatie over de reisdienst voordat hij de reisovereenkomst sluit. De dienstverlener en de doorverkoper zijn verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisdienst. De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gegevens van een contactpunt via welke hij contact kan opnemen met de dienstverlener of de doorverkoper. De reiziger kan zijn reisdienst, met inachtneming van een redelijke termijn en eventueel tegen betaling van extra kosten, aan een andere persoon overdragen. De prijs van de reisdienst kan alleen worden verhoogd indien specifieke kosten toenemen en indien zulks uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval niet later dan 20 dagen vóór het begin van de reis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8% van de prijs van de reisdienst kan de reiziger de overeenkomst beëindigen. Indien de dienstverlener zich het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging wanneer de relevante kosten zouden afnemen. De reiziger kan de overeenkomst kosteloos beëindigen en krijgt hij de prijs volledig terugbetaald ingeval een van de essentiële elementen van de overeenkomst, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd. Indien de verantwoordelijke handelaar de dienst vóór aanvang daarvan annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien van toepassing, op een schadevergoeding. De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden zonder betaling van een beëindigingsvergoeding vóór het begin van de dienst beëindigen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de reis. Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen tijde vóór het begin van de reis beëindigen tegen betaling van een passende en gerechtvaardigde beëindigingsvergoeding. Indien na het begin van de reis belangrijke elementen van de reis niet zoals afgesproken kunnen worden geleverd, moet een geschikt alternatief arrangement aan de reiziger worden aangeboden, zonder extra kosten. Indien de diensten niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de reis en de dienstverlener dit probleem niet heeft verholpen, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen. In geval de reisdienst niet of slecht uitgevoerd is, heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding. De dienstverlener of doorverkoper is verplicht reizigers die in moeilijkheden verkeren, bijstand te verlenen. In geval van insolventie van de dienstverlener of de doorverkoper worden de overgemaakte bedragen teruggestort. 

TRAVELFACTORY heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien bij: L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme, voor contact: adres: 15 avenue Carnot, 75017 Parijs, e-mail: info@apst.travel, tel.: +33 1 53 63 28 29. De reiziger kan contact opnemen met deze organisatie indien hem diensten niet geleverd worden wegens de insolventie van TRAVELFACTORY. Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet in het nationale recht: Frans Toerismewetboek